Saturday, May 23, 2015

ေျပာင္းလဲမႈ၊ တာႏွင့္ ၀တ္

အရာရာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိရာ အဆိုးဘက္မွ အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္၍ အေကာင္းဘက္မွ အဆိုးဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ဆိုးသြမ္း၏။

ေျပာင္းလဲမႈ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ေကာင္းသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဆိုးသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း မဆံုးျဖတ္ မသတ္မွတ္လိုေသာ သာမည ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုကိုု ေရွးဦးစြာ ထုတ္ေဆာင္ပါမည္။ ယခင္က ကြမ္းယာဆိုင္မ်ား၌ ကြမ္းယာသံုးမ်ိဳး ရရွိခဲ့သည္။ ကြမ္းယာအခ်ိဳ၊ ကြမ္းယာအဆိမ့္ႏွင့္ ေဆးကြမ္းယာ (အခါး)တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြမ္းယာအခ်ိဳ ကြယ္သြားၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးသာ က်န္ေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ေဆးကြမ္းယာသာ ထြန္းကားလာၿပီး ေဆးကြမ္းယာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခား၍ ေရာင္းခ်သည္။ ဥပမာ - အိႏၵိယေဆး (အမ်ိဳးမ်ိဳး)၊ ဗမာေဆး (အ၀ါႏွင့္အမဲ။ ေလးေလး၊ ပါးပါးႏွင့္ ပံုမွန္)၊ ႏွပ္ေဆး (ေဆးရြက္ႀကီး အရက္စိမ္)၊ စပ္ၾကား (ဗမာေဆး ႏွင့္ ႏွပ္ေဆး)။ မည္သို႔ဆိုေစ ေကာင္းသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဆိုးသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း မဆံုးျဖတ္ မသတ္မွတ္လိုေသာ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုကို ထုတ္ေဆာင္လိုရင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ေယဘုယ် ဆိုရေသာ္ ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားစု မဟုတ္သည့္တိုင္ ေျပာင္းလဲမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စားသံုးသူကို အေျခခံ၍ ေျပာင္းလဲသည္ဟု ယူဆမိ၏။ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္သူ၏ ေဖာက္သည္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာၾကံမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ ရာသီဥတု တစ္ခုခုေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

အလားတူ ေျပာင္းလဲမႈ ေနာက္တစ္ခုမွာလည္း ကြမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ တံတားဦးက ကြမ္းႏု၀ါ ငါန္းျမာကေဆး၊ ကြမ္းသီးေတာင္ငူႏွင့္ ကိုင္းထံုးျဖဴ ျပည္ရွား သာ၀ါးလို႔ေထြး။ ေရွးကဗ်ာ ျဖစ္၏။ ေရွးအခါက ေဒသအလိုက္ ကြမ္းပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး စံျဖစ္ခဲ့ျခင္းကို ေဖာ္ျပသည့္ ကဗ်ာ ျဖစ္သည္။ ေဆးႏွင့္ေထြး အဆံုးကာရန္ႏွစ္ခု ညီေသာေၾကာင့္ ေဒြးခ်ိဳးဟု ေခၚရမည္ ထင္၏။ ယခုအခါ၌ စံခ်ိန္မီ ကြမ္းပစၥည္းမ်ားကို ေဒသအႏွံ႔အျပား၌ ထုတ္လုတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။

တတိယ ျပလိုေသာ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုမွာ ကၽြန္ႏွင့္မယား ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ကုလား မယားေတာသူ။ ၀န္ေဆာင္မႈ ျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ ၀တ္ေက်ျခင္းတို႔အတြက္ စံျပဳအပ္ေသာ က်ိဳးႏြံမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ စကားပံု၊ သို႔မဟုတ္ စာဆို ျဖစ္ေပသည္။ ကိုလိုနီအေမြ ကုလားငယ္တို႔သည္ ခိုင္းဖတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ကုလားႀကီးတို႔မွာ ခ်စ္တီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ အႀကီးေရာ အငယ္ပါ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာမ်ား မဟုတ္ခဲ့ၾကေပ။ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပထမအခ်က္ကို ျပန္ေကာက္ၾကည့္လွ်င္ စားသံုးသူတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြမ္းယာအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္တည္ခဲ့ရာ၌ အိႏၵိယေဆးကို ကုလားေဆးဟု မေခၚၾကသည္ကို သတိျပဳမိေပလိမ့္မည္။ ေကာင္းသည္ဟု ထင္ၾကေသာေၾကာင့္ ကုလားဟူေသာ ေရွ႕ဆက္ပုဒ္ကို မသံုးၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မေကာင္းေသာအရာ၊ အရည္အေသြး နိမ့္ဖ်င္းေသာ အရာကို ကုလားတပ္၍ ေခၚတတ္ၾကသည္။ ဥပမာ - ကုလားေရႊ။ (ဤေနရာ၌ ေတာသူမယားမ်ား မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသည္ကို မေဆြးေႏြးႏိုင္ေတာ့။) မည္သုိ႔ဆိုေစ ကၽြန္ကုလားကား ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ကမၻာရြာ၌ ကၽြန္ကုလားဟု သတ္မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

ထို႔ျပင္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုကို စတုတၳ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ထည့္သြင္းလိုေပသည္။ ကာလရွည္စြာ တည္လာခဲ့သည့္ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ဟူေသာ အဆံုးအမကို ျမန္မာတို႔ လိုက္နာရန္ မခက္ခဲလွေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အေလးဂ႐ုျပဳ၍ ေဟာၾကားဆံုးမ ေနၾကရၿပီ၊ ေရးသားနားခ် ေနၾကရၿပီ ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ ယေန႔ေခတ္၌ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုလားကိုၾကဥ္၍ မ်ိဳးႏြယ္ေစာင့္ရန္ ပညာေပးလႈံ႕ေဆာ္ေနရသည္မွာ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုဟု ဆိုရေပမည္။

၀ိေသသဟု ဆိုရမည့္ ဤေျပာင္းလဲမႈသည္ စားသံုးသူကို အေျခခံပါသေလာ။ ေဖာက္သည္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ရွာၾကံသည့္ ထုတ္လုပ္သူေၾကာင့္ေလာ။ မည္သို႔ေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္နည္း။ ေဟာၾကားဆံုးမ ေရးသားနားခ်ရန္ တာရွိလာလွ်င္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေၾကာင္းကို ရွာရန္မွာလည္း မေမ့အပ္ေသာ ၀တ္တစ္ခု ျဖစ္သင့္ေပသည္။

 

(ဆက္ရန္ . . . . .)
 

:)
ရွင္အာစာရ

No comments:

Post a Comment