Sunday, November 6, 2011

Way of Peace - အၿငိမ္းလမ္း

ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာ ကလိယုဂ္ ဆုပ္ကပ္အခါက ကဟာပဏဓာ၀န အမည္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၌ သတသဟႆ၀ဇီရ အမည္ရွိေသာ တရားမင္းႀကီး မင္းျပဳေတာ္မူ၏။

တိုင္းျပည္တြင္း၌ မင္းႀကီးကို ႏွစ္ၿခိဳက္စံုမက္သူ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း မ႐ိုေသသူ မႏွစ္သက္သူမ်ားလည္း ရွိ၏။ မလိုသူတို႔သည္ မင္းမိန္႔မွန္သမွ်ကို ဖီဆန္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကား အသင္းအစု ဖြဲ႔စည္းကာ၊ လက္နက္ခဲယမ္း စုေဆာင္းကာ ေတာေတာင္တို႔၌ စခန္းခ်၍ ပုန္ကန္ျခားနားၾက၏။ ပုန္ကန္သူတို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ား ရွိေလ၏။ အထူးသျဖင့္ ေက်းေတာသူ ေက်းေတာသား ေ၀းလံေခါင္းဖ်ားရာ တိုင္းစြန္အရပ္မွ ရြာသူရြာသားတို႔သည္ မင္း၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မရၾကေသာေၾကာင့္ မင္းကို မခ်စ္ၾကည္ၾက။ မေလးျမတ္ၾက။ သို႔ျဖစ္၍ ပုန္ကန္ျခားနားသူတို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးၾက၏။ ေထာက္ခံသူတို႔သည္ သူပုန္တို႔ကို စာနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ၾက၏။ လိုအပ္ရာရာလည္း ကူညီၾက၏။

အခ်ိဳ႕ကား တိုင္းျပည္တြင္း၌ မေနလို၍ တိုင္းတစ္ပါးမင္းတို႔ထံ သြားေရာက္၍ ၾသဇာခံယူၾက၏။

အခ်ိဳ႕လည္း တိုင္းျပည္တြင္း၌ အသက္ေမြးမႈ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ အိုးအိမ္ကို စြန္႔ကာ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ သြားေရာက္၍ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကေလ၏။ တိုင္းျပည္တြင္း၌ ပုန္ကန္ျခားနားမႈ တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးပြားလာၿပီး ျပည္တြင္းလူအင္အားလည္း အျမဲယုတ္ေလ်ာ့ေနေသာေၾကာင့္ ၾကြယ္၀ေသာ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးသည္ တစ္စတစ္စ မြဲျပာက်လာေလ၏။

သို႔ေသာ္ အေျမာ္အျမင္ ဆင္ျခင္တံုႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္းႀကီးသည္ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနသည့္ တိုင္းျပည္ႀကီး ျပန္လည္၍ သာယာ၀ေျပာလာေအာင္ စီမံကြပ္ကဲေတာ္မူႏိုင္၏။ တိုင္းျပည္ႀကီး၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး က႑မ်ားကို ေလ်ာ္ကန္ေအာင္ စီမံေတာ္မူႏိုင္၏။ သူပုန္တို႔ကိုလည္း ေအာင္ျမင္သိမ္းပိုက္ေတာ္မူႏိုင္၏။ လက္ေရွာင္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္းဟူေသာ မဟာဗ်ဴဟာႀကီးသံုးရပ္ကို ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ သုပုန္ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေလ၏။

လက္ေရွာင္ျခင္း
တရားမင္းႀကီး၏ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း မင္း၏စစ္္သည္ေတာ္တို႔သည္ ပုန္ကန္ျခားနားသူတို႔၏ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားကို သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳၾကေပ။ ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာသို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသည့္ သူပုန္ရန္ကိုသာ တားျမစ္ႏွိမ္ႏွင္း၏။

ခြင့္လႊတ္ျခင္း
လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလဲအလွယ္ျပဳေသာ သူပုန္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႀကိဳဆို၏။ စြမ္းရည္ရွိေသာ သုပုန္ဗိုလ္တို႔ကို ေျမႇာက္စား၏။ ၎တို႔၏ စည္း႐ံုးေရးစြမ္းရည္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ၎တို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အႀကီးအမွဴးရာထူးမ်ား ေပးအပ္၏။ ေနျပည္ေတာ္ အတြင္း၌ ထိုက္တန္သည့္ေနရာ ရၾကေသာ သူပုန္ဗိုလ္ေဟာင္း မွဴးႀကီးမတ္ရာ ေသနာပတိတို႔ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိလာ၏။ အပ်က္စြမ္းရည္တို႔သည္ အျပဳစြမ္းရည္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလာေသာေၾကာင့္ မင္းတရား၏ ေနျပည္ေတာ္သည္ ႂကြယ္၀သည္ထက္ ႂကြယ္၀လာ၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းလာ၏။

ေျဖရွင္းျခင္း
တိုင္းစြန္ျပည္ဖ်ား ေဒသမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံႏိုင္ေအာင္ စီမံေပး၏။ လမ္းတံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပး၏။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစ၏။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ စား၀တ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္လာ႐ံုမွ်မက ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ လာၾကေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ျပည္သူတို႔သည္ မင္းတရားကို တိုး၍တိုး၍ ၾကည္ညိဳလာၾကၿပီး ေသာင္းၾကမ္းသူ ပုန္ကန္ျခားနားသူ သုပုန္အဖ်က္သမားတို႔ကို ေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳၾကေတာ့ေပ။

မင္းႀကီး၏ ေလာကီအၿငိမ္းလမ္း မဟာဗ်ဴဟာေကာင္းႀကီးတို႔ေၾကာင့္ မင္းႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ စိုးစံရာ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပို၍ပို၍ ခ်မ္းသာလာၿပီး တိုင္းတစ္ပါးတို႔၏ ေလးစားခန္႔ျငားမႈကို ရရွိေလ၏။ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔လည္း မင္းႀကီး၏ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးၾကရေလ၏။

:)
ရွင္အာစာရ

 ----------
Ref: pp 71-75, How to stop an insurgency, "Opening the Door of Your Heart and other Buddhist tales of Happiness"
by Ajahn Brahm
Thomas C. Lothian Pty Ltd
132 Albert Road, South Melbourne, Victoria 3205
First published 2004
Printed in Singapore by Brahm Education Centre 2006 - 5000 copies

No comments:

Post a Comment