Tuesday, January 17, 2012

ပစၥယနိေဒၵသ (ပါဠိေတာ္ - ျမန္မာျပန္)


၁။   ေဟတုပစၥေယာတိ
       ေဟတူ ေဟတုသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဉၥ႐ူပါနံ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေဟတုပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ တည္းဟူေသာ ဟိတ္ေျခာက္ပါး ပစၥည္တရားတို႔သည္
-      ဟိတ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ထို ဟိတ္ေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ေဟတုပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၂။   အာရမၼဏပစၥေယာတိ
       ႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
       သဒၵါယတနံ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ဂႏၶာယတနံ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ရသာယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
       သေဗၺဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ယံ ယံ ဓမၼံ အာရဗၻ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။


အာရမၼဏပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      အဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္
-      ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အသံသဒၵါ႐ံုသည္
-      ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုသည္
-      အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အရသာ ရသာ႐ံုသည္
-      အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အေတြ႔အထိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အသံသဒၵါ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အရသာ ရသာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အေတြ႔အထိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း
-      အာ႐ံုသိမႈ မေနာဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း
-      အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အားလံုးကုန္ေသာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးတို႔သည္
-      ၾကံသိစိတ္ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို မေနာ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း
-      အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အၾကင္ အၾကင္ အာ႐ံုေျခာက္ပါး ပစၥည္းတရားကို အာ႐ံုျပဳ၍ စိတ္ ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္ အၾကင္ ပစၥယုပၸန္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထို အာ႐ံုေျခာက္ပါး ပစၥည္းတရားတို႔သည္
-      ထို ထို စိတ္ ေစတသိက္ ပစၥယုပၸန္တရားတို႔အား
-      အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၃။   အဓိပတိပစၥေယာတိ
       ဆႏၵာဓိပတိ ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဉၥ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ၀ီရိယာာဓိပတိ ၀ီရိယသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဉၥ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
       စိတၱာဓိပတိ စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဉၥ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ၀ီမံသာဓိပတိ ၀ီမံသသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဉၥ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ယံ ယံ ဓမၼံ ဂ႐ံု ကတြာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။

အဓိပတိပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      အႀကီးအမႉးျဖစ္ေသာ ဆႏၵသည္
-      ဆႏၵႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဒြိဟိတ္ေဇာ တိဟိတ္ေဇာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ထို ဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အႀကီးအမႉးျဖစ္ေသာ ၀ီရိယသည္
-      ၀ီရိယႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဒြိဟိတ္ေဇာ တိဟိတ္ေဇာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ထို ၀ီရိယေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အႀကီးအမႉးျဖစ္ေသာ စိတ္သည္
-      စိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ထို ဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အႀကီးအမႉးျဖစ္ေသာ ပညာသည္
-      ပညာႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ထို ပညာေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အၾကင္ အၾကင္ အာ႐ံုေျခာက္ပါး ပစၥည္းတရားကို အေလးအျမတ္ အာ႐ံုျပဳ၍ စိတ္ ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္ အၾကင္ ပစၥယုပၸန္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထို အာ႐ံုေျခာက္ပါး ပစၥည္းတရားတို႔သည္
-      ထို ထို စိတ္ ေစတသိက္ ပစၥယုပၸန္တရားတို႔အား
-      အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၄။   အနႏၲရပစၥေယာတိ
       စကၡဳ၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ေသာ၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ဃာန၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ကာယ၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အႏၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

အနႏၲရပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ထို စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ စေသာ ေစတသိက္တရား ခုနစ္ပါးတို႔သည္ လည္းေကာင္း
-     သမၸဋိစၧိဳင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ မေနာဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-     သမၸဋိစၧိဳင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ မေနာဓာတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔သည္ လည္းေကာင္း
-     သႏၲီရဏဟု ဆိုအပ္ေသာ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔သည္ လည္းေကာင္း
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထို ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ (အႂကြင္း ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ တူၿပီ။ တူသည္ကို စာလံုးမဲျဖင့္ ျပခဲ့သည္။)
-      အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထို ဃာန၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ (အႂကြင္း ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ တူၿပီ။ တူသည္ကို စာလံုးမဲျဖင့္ ျပခဲ့သည္။)
-      အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထို ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ (အႂကြင္း ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ တူၿပီ။ တူသည္ကို စာလံုးမဲျဖင့္ ျပခဲ့သည္။)
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကယာ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထို ကယ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ (အႂကြင္း ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ တူၿပီ။ တူသည္ကို စာလံုးမဲျဖင့္ ျပခဲ့သည္။)
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရား (ကသိုလ္ အကုသိုလ္မွတပါးေသာ တရား)တို႔အား
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရား တို႔အား
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရား တို႔အား
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရား တို႔အား
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရား တို႔အား
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အၾကင္အၾကင္ ေရွးေရွး စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔၏ အျခားမဲ့၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္အၾကင္ ေနာက္ေနာက္ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထို ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္
-      ထိုထို ေနာက္ေနာက္ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔အား
-      အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
၄။   သမနႏၲရပစၥေယာတိ
       စကၡဳ၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ေသာ၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ဃာန၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ကာယ၀ိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာန သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အႏၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

အနႏၲရပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ထို စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ စေသာ ေစတသိက္တရား ခုနစ္ပါးတို႔သည္ လည္းေကာင္း
-     သမၸဋိစၧိဳင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ မေနာဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-     သမၸဋိစၧိဳင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ မေနာဓာတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔သည္ လည္းေကာင္း
-     သႏၲီရဏဟု ဆိုအပ္ေသာ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔သည္ လည္းေကာင္း
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထို ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ (အႂကြင္း ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ တူၿပီ။ တူသည္ကို စာလံုးမဲျဖင့္ ျပခဲ့သည္။)
-      အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထို ဃာန၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ (အႂကြင္း ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ တူၿပီ။ တူသည္ကို စာလံုးမဲျဖင့္ ျပခဲ့သည္။)
-      အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထို ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ (အႂကြင္း ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ တူၿပီ။ တူသည္ကို စာလံုးမဲျဖင့္ ျပခဲ့သည္။)
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကယာ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထို ကယ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ (အႂကြင္း ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ တူၿပီ။ တူသည္ကို စာလံုးမဲျဖင့္ ျပခဲ့သည္။)
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရား (ကသိုလ္ အကုသိုလ္မွတပါးေသာ တရား)တို႔အား
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရား တို႔အား
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရား တို႔အား
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရား တို႔အား
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရား တို႔အား
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အၾကင္အၾကင္ ေရွးေရွး စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔၏ အျခားမဲ့၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္အၾကင္ ေနာက္ေနာက္ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထို ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္
-      ထိုထို ေနာက္ေနာက္ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔အား
-      သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၆။   သဟဇာတပစၥေယာတိ
-      စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ
-      အညမညံ
-      သဟဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စတၱာေရာ မဟာဘူတာ
-      အညမညံ
-      သဟဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ
-      အညမညံ
-      သဟဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ
-      စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ
-      သဟဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      မဟာဘူတာ
-      ဥပါဒါ႐ူပါနံ
-      သဟဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ႐ူပိေနာ ဓမၼာ
-      အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ
-      ကိဉၥိကာေလ သဟဇာတပစၥေယနပစၥေယာ၊
-      ကိဉၥိကာေလ န သဟဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။

သဟဇာတပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္) နာမ္ခႏၶာတို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ) မဟာဘုတ္႐ုပ္တို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ခႏၶာငါးပါး ရွိကုန္ေသာ ပဉၥေ၀ါကာရဘံု ပဋိသေႏၶအခိုက္အတန္႔၌ ပဋိသေႏၶ နာမ္ခႏၶာႏွင့္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္တို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      စိတ္ ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္) နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္
-      စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား
-      သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      မဟာဘုတ္႐ုပ္ ေလးပါးတို႔သည္
-      ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အား
-      သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ႐ုပ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္တို႔သည္
-      နာမ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ပဉၥေ၀ါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာတို႔အား
-      ပဋိသေႏၶကာလ၌ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
       ပ၀တၱိကာလ၌ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးမျပဳတတ္။

၇။   အညမညပစၥေယာတိ
-      စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ
-      အညမညပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စတၱာေရာ မဟာဘူတာ
-      အညမညပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ
-      အညမညပစၥေယနပစၥေယာ။

အညမညပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္) နာမ္ခႏၶာတို႔သည္
-      အညမညပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ) မဟာဘုတ္႐ုပ္တို႔သည္
-      အညမညပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ခႏၶာငါးပါး ရွိကုန္ေသာ ပဉၥေ၀ါကာရဘံု ပဋိသေႏၶအခိုက္အတန္႔၌ ပဋိသေႏၶ နာမ္ခႏၶာႏွင့္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္တို႔သည္
-      အညမညပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၈။   နိႆယပစၥေယာတိ
-      စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ
-      အညမညံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စတၱာေရာ မဟာဘူတာ
-      အညမညံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ
-      အညမညံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ
-      စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      မဟာဘူတာ
-      ဥပါဒါ႐ူပါနံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စကၡာယတနံ
-      စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ေသာတာယတနံ
-      ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဃာနာယတနံ
-      ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဇိ၀ွါယတနံ
-      ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ကာယာယတနံ
-      ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာ၀ိညာဏဓာတု စ ၀တၱႏၲိ တံ ႐ူပံ
-      မေနာဓာတုယာ စ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
      
နိႆယပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္) နာမ္ခႏၶာတို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ) မဟာဘုတ္႐ုပ္တို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ခႏၶာငါးပါး ရွိကုန္ေသာ ပဉၥေ၀ါကာရဘံု ပဋိသေႏၶအခိုက္အတန္႔၌ ပဋိသေႏၶ နာမ္ခႏၶာႏွင့္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္တို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      စိတ္ ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္) နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္
-      စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      မဟာဘုတ္႐ုပ္ ေလးပါးတို႔သည္
-      ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အား
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္ (စကၡဳပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      ျမင္သိစိတ္ (စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      နားအၾကည္ဓာတ္ (ေသာတပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      ၾကားသိစိတ္ (ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို ၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ႏွာေခါင္းအၾကည္ဓာတ္ (ဃာနပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အနံ႔သိစိတ္ (ဃာန၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အနံ႔သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      လွ်ာအၾကည္ဓာတ္ (ဇိ၀ွါပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အရသာသိစိတ္ (ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အရသာသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ကိုယ္အၾကည္ဓာတ္ (ကာယပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ (ကာယ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အေတြ႔အထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အၾကင္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ကို အမွီျပဳ၍ အာ႐ံုကို သိ႐ံုမွ်သာ သိတတ္ေသာ မေနာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အာ႐ံုကို အထူးသိတတ္ေသာ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထို ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္
-      မေနာဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တို႔အားလည္းေကာင္း
-      နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၉။   ဥပနိႆယပစၥေယာတိ
-     ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
-      ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-     ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ
-      ေကသဉၥိ ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-     ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ
-      ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။

-     ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ
-      ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-     ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
-      ေကသဉၥိ ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-     ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ
-      ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။

-     ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ
-      ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-     ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
-      ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-     ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ
-      ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။

-      ဥတုေဘာဇနမၸိ ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ပုဂၢေလာပိ ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ေသနာသနမၸိ ဥပနိႆယပစၥေယနပစၥေယာ။

ဥပနိႆယပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။  
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      ရံခါ၌ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔အား
-      ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။  
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      ရံခါ၌ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔အား
-      ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔အား
-      ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      ရာသီဥတုႏွင့္ အစာေဘာဇဥ္သည္လည္း ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ပုဂၢိဳလ္သည္လည္း ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အိမ္ ေက်ာင္း စေသာ အိပ္ရာေနရာသည္လည္း ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၁၀။ ပုေရဇာတပစၥေယာတိ
-      စကၡာယတနံ
-      စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      ပုေရဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ေသာတာယတနံ
-      ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      ပုေရဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဃာနာယတနံ
-      ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      ပုေရဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဇိ၀ွါယတနံ
-      ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      ပုေရဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ကာယာယတနံ
-      ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      ပုေရဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။

-      ႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      သဒၵါယတနံ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ဂႏၶာယတနံ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ရသာယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
       ႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

-      ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာ၀ိညာဏဓာတု စ ၀တၱႏၲိ တံ ႐ူပံ
-      မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      ပုေရဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။

-      မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ
-      တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      ကိဉၥိကာေလ ပုေရဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ကိဉၥိကာေလ န ပုေရဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုေရဇာတပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္ (စကၡဳပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      ျမင္သိစိတ္ (စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      နားအၾကည္ဓာတ္ (ေသာတပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      ၾကားသိစိတ္ (ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို ၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ႏွာေခါင္းအၾကည္ဓာတ္ (ဃာနပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အနံ႔သိစိတ္ (ဃာန၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အနံ႔သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      လွ်ာအၾကည္ဓာတ္ (ဇိ၀ွါပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အရသာသိစိတ္ (ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အရသာသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ကိုယ္အၾကည္ဓာတ္ (ကာယပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ (ကာယ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အေတြ႔အထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      အဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္
-      ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အသံသဒၵါ႐ံုသည္
-      ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုသည္
-      အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အရသာ ရသာ႐ံုသည္
-      အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အေတြ႔အထိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အသံသဒၵါ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အရသာ ရသာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အေတြ႔အထိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း
-      အာ႐ံုသိမႈ မေနာဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      အၾကင္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ကို အမွီျပဳ၍ အာ႐ံုကို သိ႐ံုမွ်သာ သိတတ္ေသာ မေနာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အာ႐ံုကို အထူးသိတတ္ေသာ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထို ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္
-      မေနာဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တို႔အားလည္းေကာင္း
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      မေနာ၀ိညာဏဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထုိ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း
-      အခ်ိဳ႕ေသာကာလ (ပ၀တၱိကာလ)၌
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အခ်ိဳ႕ေသာကာလ (ပဋိသေႏၶကာလ)၌
-      ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးမျပဳတတ္။

၁၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာတိ
-      ပစၧာဇာတာ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ
-      ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ
-      ပစၧာဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပစၧာဇာတပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔သည္
-      ေရွ႕၌ျဖစ္ေသာ ဤကာယအား
-      ပစၧာဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၁၂။ အာေသ၀နပစၥေယာတိ
-      ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
-      အာေသ၀နပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ
-      အာေသ၀နပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ပုရိမာ ပုရိမာ ႀကိယာအဗ်ာကတာ ဓမၼာ
-      ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ႀကိယာအဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ
-      အာေသ၀နပစၥေယန ပစၥေယာ။
အာေသ၀နပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္ တရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      အာေသ၀နပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္ တရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔အား
-      အာေသ၀နပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ႀကိယာအဗ်ာကတ တရားတို႔သည္
-      ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ႀကိယာအဗ်ာကတ တရားတို႔အား
-      အာေသ၀နပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၁၃။ ကမၼပစၥေယာတိ
-      ကုသလာကုသလံ ကမၼံ
-      ၀ိပါကာနံ ခႏၶာနံ၊ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ
-      ကမၼပစၥေယနပစၥေယာ
-      ေစတနာ
-      သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ၊ တံသမု႒ာနာနဉၥ ႐ူပါနံ
-      ကမၼပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ေစတနာ
-      သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဉၥ ႐ူပါနံ ကမၼပစၥေယနပစၥေယာ။

ကမၼပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ကုသုိလ္ အကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ၊ အထူးထူးေသာ ခဏ၌ျဖစ္ေသာ ေစတနာကံဟု ဆိုအပ္ေသာ နာနာကၡဏိက ေစတနာကံသည္
-      အက်ိဳး၀ိပါက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ နာမကၡႏၶာတို႔အား လည္းေကာင္း၊
       ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ကမၼပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      စိတ္တစ္ခုယုတ္ ကိုးဆယ္၌ရွိေသာ ေစတနာ တစ္ခုယုတ္ ကိုးဆယ္သည္
-      ယွဥ္ဖက္ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔အား လည္းေကာင္း၊
       ထို ေစတနာေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တိုအား လည္းေကာင္း
-      ကမၼပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၁၄။ ၀ိပါကပစၥေယာတိ
-      ၀ိပါကာ စတၱာေရာ ခႏၶာ
-      အ႐ူပိေနာ အညမညံ
-      ၀ိပါကပစၥေယနပစၥေယာ။

၀ိပါကပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      အက်ိဳး၀ိပါက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ နာမ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ပ၀တၱိ ပဋိသေႏၶ ခႏၶာတို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      ၀ိပါကပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၁၅။ အာဟာရပစၥေယာတိ
-      ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ
-      ဣမႆ ကာယႆ
-      အာဟာရပစၥေယနပစၥေယာ။
-      အ႐ူပိေနာ အာဟာရာ
-      သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ၊ တံသမု႒ာနာနဉၥ႐ူပါနံ
-      အာဟာရပစၥေယနပစၥေယာ။

အာဟာရပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      အလုပ္အေလြးကို မျပဳအပ္ေသာ္လည္း ျပဳအပ္သကဲ့သို႔ေသာ အာဟာရသည္
-      ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႐ုပ္႐ူပကာယအား
-      အာဟာရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ဖႆ ေစတနာ ၀ိညာဥ္တည္းဟူေသာ နာမ္အာဟာရ သံုးပါးတို႔သည္
-      ယွဥ္ဘက္ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ထို နာမ္အာဟာရ သံုးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အာဟာရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၁၆။ ဣၿႏၵိယပစၥေယာတိ
-      စကၡဳၿႏၵိယံ
-      စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      ဣၿႏၵိယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ေသာတိၿႏၵိယံ
-      ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      ဣၿႏၵိယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဃာနိၿႏၵိယံ
-      ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      ဣၿႏၵိယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဇိ၀ွိၿႏၵိယံ
-      ဇိ၀ွာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      ဣၿႏၵိယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ကာယိၿႏၵိယံ
-      ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      ဣၿႏၵိယပစၥေယနပစၥေယာ။

-      ႐ူပဇီ၀ိတိၿႏၵိယံ
-      ကဋတၱာ႐ူပါနံ
-      ဣၿႏၵိယပစၥေယနပစၥေယာ။
-      အ႐ူပိေနာ ဣၿႏၵိယာ
-      သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ၊ တံသမု႒ာနာနဉၥ ႐ူပါနံ
-      ဣၿႏၵိယပစၥေယနပစၥေယာ။

ဣၿႏၵိယပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္ စကၡဳပသာဒ႐ုပ္သည္
-      ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိတ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ဣၿႏၵိယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      နားအၾကည္ဓာတ္ ေသာတပသာဒ႐ုပ္သည္
-      ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိတ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ဣၿႏၵိယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ႏွာေခါင္းအၾကည္ဓာတ္ ဃာနပသာဒ႐ုပ္သည္
-      အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို ဃာန၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိတ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ဣၿႏၵိယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      လွ်ာအၾကည္ဓာတ္ ဇိ၀ွါပသာဒ႐ုပ္သည္
-      အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိတ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ဣၿႏၵိယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ကိုယ္အၾကည္ဓာတ္ စကၡဳပသာဒ႐ုပ္သည္
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို ကာယ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိတ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ဣၿႏၵိယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      ႐ုပ္ဇီ၀ိတိေျႏၵသည္
-      ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား
-      ဣၿႏၵိယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      စိတ္ ေ၀ဒနာ သဒၶါ ၀ီရိယ သတိ ဧကဂၢတာ ပညာဟု ဆိုအပ္ေသာ နာမ္ဣေျႏၵတို႔သည္
-      ယွဥ္ဘက္ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိတ္တို႔အား လည္းေကာင္း၊ ထို ဣေျႏၵတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      ဣၿႏၵိယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၁၇။ စ်ာနပစၥေယာတိ
-      စ်ာနဂၤါနိ
-      စ်ာနသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ၊ တံသမု႒ာနာနဉၥ ႐ူပါနံ
-      စ်ာနပစၥေယနပစၥေယာ။

စ်ာနပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ ငါးပါးတို႔သည္
-      စ်ာန္ႏွင့္ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ထို စ်ာန္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      စ်ာနပစၥယသတိၱျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၁၈။ မဂၢပစၥေယာတိ
-      မဂၢဂၤါနိ
-      မဂၢသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ၊ တံသမု႒ာနာနဉၥ ႐ူပါနံ
-      မဂၢပစၥေယနပစၥေယာ။

မဂၢပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ မဂၢင္ ငါးပါးတို႔သည္
-      မဂၢင္ႏွင့္ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ထို မဂၢင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၁၉။ သမၸယုတၱပစၥေယာတိ
-      စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ
-      အညမညံ
-      သမၸယုတၱပစၥေယနပစၥေယာ။

သမၸယုတၱပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေ၀ဒနာ သညာ သခၤါရ ၀ိညာဥ္ဟူေသာ နာမကၡႏၶာတရား ေလးပါးတို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      သမၸယုတၱပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၂၀။ ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာတိ
-      ႐ူပိေနာ ဓမၼာ
-      အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ
-      ၀ိပၸယုတၱပစၥေယနပစၥေယာ။
-      အ႐ူပိေနာ ဓမၼာ
-      ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ
-      ၀ိပၸယုတၱပစၥေယနပစၥေယာ။

၀ိပၸယုတၱပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      စကၡဳ ေသာတ ဃာန ဇိ၀ွါ ကာယဟူေသာ ၀တၳဳ႐ုပ္ ေျခာက္ပါးတို႔သည္
-      နာမကၡႏၶာတရားတို႔အား
-      ၀ိပၸယုတၱပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      နာမကၡာတရားတို႔သည္
-      စိတၱဇ႐ုပ္ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား
-      ၀ိပၸယုတၱပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၂၁။ အတၳိပစၥေယာတိ
-      စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ
-      အညမညံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စတၱာေရာ မဟာဘူတာ
-      အညမညံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ
-      အညမညံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ
-      စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      မဟာဘူတာ
-      ဥပါဒါ႐ူပါနံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။

-      စကၡာယတနံ
-      စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ေသာတာယတနံ
-      ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဃာနာယတနံ
-      ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဇိ၀ွါယတနံ
-      ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ကာယာယတနံ
-      ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။

-      ႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      သဒၵါယတနံ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ဂႏၶာယတနံ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ရသာယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

-      ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာ၀ိညာဏဓာတု စ ၀တၱႏၲိ တံ ႐ူပံ
-      မေနာဓာတုယာ စ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။

အတၳိပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္) နာမ္ခႏၶာတို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ) မဟာဘုတ္႐ုပ္တို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ခႏၶာငါးပါး ရွိကုန္ေသာ ပဉၥေ၀ါကာရဘံု ပဋိသေႏၶအခိုက္အတန္႔၌ ပဋိသေႏၶ နာမ္ခႏၶာႏွင့္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္တို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      စိတ္ ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္) နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္
-      စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      မဟာဘုတ္႐ုပ္ ေလးပါးတို႔သည္
-      ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အား
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္ (စကၡဳပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      ျမင္သိစိတ္ (စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      နားအၾကည္ဓာတ္ (ေသာတပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      ၾကားသိစိတ္ (ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို ၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ႏွာေခါင္းအၾကည္ဓာတ္ (ဃာနပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အနံ႔သိစိတ္ (ဃာန၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အနံ႔သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      လွ်ာအၾကည္ဓာတ္ (ဇိ၀ွါပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အရသာသိစိတ္ (ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အရသာသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အတၳိသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ကိုယ္အၾကည္ဓာတ္ (ကာယပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ (ကာယ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အေတြ႔အထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      အဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္
-      ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အသံသဒၵါ႐ံုသည္
-      ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုသည္
-      အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အရသာ ရသာ႐ံုသည္
-      အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အေတြ႔အထိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အသံသဒၵါ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အရသာ ရသာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အေတြ႔အထိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း
-      အာ႐ံုသိမႈ မေနာဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      အၾကင္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ကို အမွီျပဳ၍ အာ႐ံုကို သိ႐ံုမွ်သာ သိတတ္ေသာ မေနာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အာ႐ံုကို အထူးသိတတ္ေသာ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထို ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္
-      မေနာဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တို႔အားလည္းေကာင္း
-      အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၂၂။ နတၳိပစၥေယာတိ
-      သမနႏၲရနိ႐ုဒၶါ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ
-      ပဋဳပၸႏၷာနံ စိတၱေစသိကာနံ ဓမၼာနံ
-      နတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။

နတၳိပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      မိမိ၏ အျခားမဲ့၌ ေကာင္းစြာ ခ်ဳပ္ၿပီးကုန္ေသာ၊ စိတ္ ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ရဟႏၲာတို႔၏ စုတိစိတ္ၾကဥ္ေသာ နာမကၡႏၶာတရားတို႔သည္
-      ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ စိတ္ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ရဟႏၲာတို႔၏ စုတိစိတ္ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ နာမကၡႏၶာတရားတို႔အား
-      နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၂၃။ ၀ိဂတပစၥေယာတိ
-      သမနႏၲရ၀ိဂတာ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ
-      ပဋဳပၸႏၷာနံ စိတၱေစသိကာနံ ဓမၼာနံ
-      ၀ိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

-      မိမိ၏ အျခားမဲ့၌ ေကာင္းစြာ ကင္းၿပီးကုန္ေသာ၊ စိတ္ ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ရဟႏၲာတို႔၏ စုတိစိတ္ၾကဥ္ေသာ နာမကၡႏၶာတရားတို႔သည္
-      ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ စိတ္ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ရဟႏၲာတို႔၏ စုတိစိတ္ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ နာမကၡႏၶာတရားတို႔အား
-      ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

၂၄။ အ၀ိဂတပစၥေယာတိ
-      စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ
-      အညမညံ
-      အ၀ိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စတၱာေရာ မဟာဘူတာ
-      အညမညံ
-      အ၀ိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ
-      အညမညံ
-      အ၀ိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ
-      စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ
-      အ၀ိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      မဟာဘူတာ
-      ဥပါဒါ႐ူပါနံ
-      အ၀ိဂတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။

-      စကၡာယတနံ
-      စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အ၀ိဂတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ေသာတာယတနံ
-      ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အ၀ိဂတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဃာနာယတနံ
-      ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အ၀ိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ဇိ၀ွါယတနံ
-      ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အ၀ိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။
-      ကာယာယတနံ
-      ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ
-      အ၀ိဂပစၥေယနပစၥေယာ။

-      ႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      သဒၵါယတနံ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ဂႏၶာယတနံ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ရသာယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ႐ူပါနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
-      ႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတကာနဉၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတစၥေယန ပစၥေယာ။

-      ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာ၀ိညာဏဓာတု စ ၀တၱႏၲိ တံ ႐ူပံ
-      မေနာဓာတုယာ စ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
-      အ၀ိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

အ၀ိဂတပစၥည္း ဟူသည္ကား
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္) နာမ္ခႏၶာတို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ေလးပါးကုန္ေသာ (ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ) မဟာဘုတ္႐ုပ္တို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ခႏၶာငါးပါး ရွိကုန္ေသာ ပဉၥေ၀ါကာရဘံု ပဋိသေႏၶအခိုက္အတန္႔၌ ပဋိသေႏၶ နာမ္ခႏၶာႏွင့္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္တို႔သည္
-      အခ်င္းခ်င္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      စိတ္ ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္) နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္
-      စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      မဟာဘုတ္႐ုပ္ ေလးပါးတို႔သည္
-      ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အား
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္ (စကၡဳပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      ျမင္သိစိတ္ (စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      နားအၾကည္ဓာတ္ (ေသာတပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      ၾကားသိစိတ္ (ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို ၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ႏွာေခါင္းအၾကည္ဓာတ္ (ဃာနပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အနံ႔သိစိတ္ (ဃာန၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အနံ႔သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      လွ်ာအၾကည္ဓာတ္ (ဇိ၀ွါပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အရသာသိစိတ္ (ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အရသာသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      ကိုယ္အၾကည္ဓာတ္ (ကာယပသာဒ႐ုပ္)သည္
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ (ကာယ၀ိညာဏဓာတ္)အားလည္းေကာင္း၊
       ထို အေတြ႔အထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      အဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္
-      ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အသံသဒၵါ႐ံုသည္
-      ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို ၾကားသိစိတ္ ေသာတ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုသည္
-      အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အနံ႔သိစိတ္ ဃာန၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အရသာ ရသာ႐ံုသည္
-      အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အရသာသိစိတ္ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အေတြ႔အထိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္
-      အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို အေတြ႔အထိသိစိတ္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, ဧကဂၢတာ, ဇီ၀ိတိေျႏၵ, မနသိကာရ တည္းဟူေသာ ေစတသိက္ ခုနစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။
-      အဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အသံသဒၵါ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အရသာ ရသာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း၊ အေတြ႔အထိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္ လည္းေကာင္း
-      အာ႐ံုသိမႈ မေနာဓာတ္အား လည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အား လည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-      အၾကင္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ကို အမွီျပဳ၍ အာ႐ံုကို သိ႐ံုမွ်သာ သိတတ္ေသာ မေနာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အာ႐ံုကို အထူးသိတတ္ေသာ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထို ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္
-      မေနာဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထို မေနာဓာတ္ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တို႔အားလည္းေကာင္း
-      အ၀ိဂတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။

-----

ဣတိ
ၿပီး၏။

No comments:

Post a Comment